Yay!! I got SPRZ NY Eames T-Shirts!! \o/ it’s MoMA Special Edition!! #UT #MoMA #Eames #charlesandrayeames #uniqlo #VSCO #Vscocam
by ringojyuku 2 months ago | via Instagram

昨日の永保寺 #岐阜県 #永保寺 #vscolover #vsco #iPhoneX #紅葉
by ringojyuku 2 weeks ago | via Instagram