Marilah memuat turun Aplikasi Mudah Alih "InfoDeptBN" Awda boleh mendapat pelbagai maklumat antaranya Berita Terkini, E-Paper Pelita Brunei, Pelita Brunei Online, Bahan-Bahan Terbitan Melayu dan Inggeris dan lain-lain lagi. Selain itu biskita boleh mengongsikan sebarang pandangan atau cadangan di dalam Forum bagi Ruangan Umum dan Rebiu Aplikasi dan juga berkongsikan...
by infodept.bn 2 months ago | via Instagram

ASEAN perlu kerjasama erat negara Campur Tiga REPUBLIK SINGAPURA, Khamis, 15 November. - Selepas berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN-Amerika Syarikat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei...
by infodept.bn 11 hours ago | via Instagram

Komitmen US sokong kemakmuran serantau dihargai REPUBLIK SINGAPURA, Khamis, 15 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN-Amerika Syarikat...
by infodept.bn 11 hours ago | via Instagram

ASEAN-India berpeluang manfaatkan Revolusi Perindustrian Keempat REPUBLIK SINGAPURA, Khamis, 15 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi ini berkenan berangkat menghadiri Sidang Kemuncak...
by infodept.bn 11 hours ago | via Instagram