Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri telah mula menjual buku-buku terbitan berikut iaitu Himpunan Titah, Himpunan Sabda, Kompilasi Sabda Anakanda, Haluan, Brunei Darussalam Negaraku dan juga buku daerah-daerah (Daerah Tutong dan Daerah Temburong). Orang ramai bolehlah mendapatkan buku-buku berkenaan dari Ibu Pejabat, Jabatan Penerangan dan juga Cawangan-cawangan Penerangan di setiap daerah....
by infodept.bn 2 months ago | via Instagram

Cahaya Islam, Iman menerangi jiwa BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 19 November. - Cahaya Islam dan cahaya Iman, bukanlah calang-calang cahaya. Selain berfungsi membersihkan lahiriah manusia, cahaya ini juga berfungsi menerangi jiwa yang gelap gelita. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu #brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews...
by infodept.bn 22 hours ago | via Instagram

Brunei-China berazam mantapkan hubungan dua hala BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 19 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Republik Rakyat China, Tuan...
by infodept.bn 22 hours ago | via Instagram

Mengalu-alukan Lawatan Negara Presiden Republik Rakyat China BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 19 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menerima mengadap Presiden Republik...
by infodept.bn 22 hours ago | via Instagram