28 ahli Pengakap Terima Lencana Kemahiran BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 11 September. - Seramai 28 ahli Pengakap Muda dan Remaja Pasukan Pengakap Laut 1063, Sekolah Menengah Sayyidina Abu Bakar dan Pasukan Pengakap Laut 1005, Sekolah Menengah Berakas menerima lencana setelah berjaya mengikuti Perkhemahan Ujian Lencana 'Scout Standard' dan Lencana Kemahiran...
by infodept.bn 2 months ago | via Instagram

Berangkat tiba bagi menghadiri Mesyuarat Ketua-ketua Ekonomi APEC 2018 PORT MORESBY, Sabtu, 17 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Port...
by infodept.bn 9 hours ago | via Instagram

Berangkat ke Papua New Guinea BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 17 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Port Moresby, Papua New...
by infodept.bn 10 hours ago | via Instagram

79 pegawai, kakitangan KHEU diraikan pada Majlis Sambutan HPA BERAKAS, Sabtu, 17 November. - Seramai 79 (33 lelaki dan 46 perempuan) pegawai dan kakitangan dari pelbagai peringkat jawatan dan jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) yang bersara pada tahun 2017 diraikan pada Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam (HPA),...
by infodept.bn 10 hours ago | via Instagram