Duck Dynasty Vega
by rodrigovb 2 years ago | via Instagram
"Carefoto" del sobrino
by rodrigovb 1 year ago | via Instagram